ترانسمیتر فشار یا سنسور فشار (pressure transmitter)

دستگاه ترانسمیتر فشار، فشارات مربوط به مایعات، سیالات خاص و گازها را اندازه گیری می کند. این دستگاه کاربردهای متنوعی دارد که اغلب آن مربوط به کارهای صنعتی و خودروسازی است. نحوه تشخیص فشار در ترانسمیتر فشار در فرآیندهای مختلف در قالب عملی ساده صورت می گیرد. ترانسمیترهای فشاری بسیار شبیه به گیج های فشار هستند، ولی عملکرد آن ها با هم متفاوت است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s